Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

Το τέλος ακίνητης περιουσίας επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα εκτός από εκείνα που υπάγονται στην παρ. 7 του Ν. 2130 άρθρο 24 (κοινόχρηστοι χώροι, εργοταξιακοί χώροι κ.λ.π)
Καθορίζεται από τον τύπο: εμβαδόν ακινήτου Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστή παλαιότητας Χ συντελεστή ΤΑΠ (0,0035%)
Εισπράττεται μέσω του λογαριασμού ΔΕΗ.
Σε περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου εισπράττεται μέσω βεβαιωμένων καταλόγων.

ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Αίτηση συμπληρωμένη με ακριβή τ.μ. βάσει συμβολαίου
-Συμβόλαιο (απλή προσκόμιση)
-Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ εξοφλημένο για κάθε ιδιοκτησία που θα μεταβιβαστεί
-Σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιοκτησίας (π.χ. αποθήκη, γκαράζ, που ηλεκτροδοτείται από τον κοινόχρηστο μετρητή, χρειάζεται ο τελευταίος λογαριασμός ΔΕΗ των κοινοχρήστων εξοφλημένος.

ΓΙΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Αίτηση συμπληρωμένη με σκριβή τ.μ. βάσει συμβολαίου
-Συμβόλαιο (απλή προσκόμιση)
-Απόκομμα υπεύθυνης δήλωσης για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ή διπλότυπο είσπραξης.
-Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης του ακινήτου χρειάζεται η προσκόμιση εγγράφου διακοπής ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ.