Νέα καταληκτική ημερομηνία Ανακοίνωσης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ διάρκειας δύο (2) μηνών

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων

Ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ διάρκειας δύο (2) μηνών