Ανοικτός Διαγωνισμός έργου μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ανοικτός Διαγωνισμός του έργου

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2018”

μέσω ΕΣΗΔΗΣ

  1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
  4. ΓΣΥ
  5. ΕΣΥ
  6. ΣΑΥ
  7. ΦΑΥ
  8. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  9. ΤΕΥΔ