Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός έργου μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019”

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ

ΤΕΥΔ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΟΡΟΙ

ΤΕΥΔ