Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής κρίσης και αρμοδιότητες των Κ.Ε.Π.

Ανακοίνωση Διεύθυνσης ΚΕΠ για την Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής κρίσης και τις αρμοδιότητες των Κ.Ε.Π.

Προϋποθέσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης του Ν. 4320/2015

Δείγμα Εντύπου Αίτησης με τα στοιχεία που απαιτούνται ανά περίπτωση.

ΚΥΑ οικ.494/07.04.2015 (ΦΕΚ 577/09.04.2015 τεύχος Β’)

Ν. 4320/2015