1 2 3 42

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2019, για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής».   Ανακοίνωση      Έντυπο Αίτησης

1 2 3 42