1 2 3 17

Δείτε εδώ την Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Δαπάνες Καθαρισμού Γραφείων (προμήθεια ειδών καθαριότητας).   ΤΕΥΔ ΤΕΥΔ , Οικονομική Προσφορά OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ,  σε επεξεργάσιμη μορφή

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ 2020 ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007669895 Όροι διενέργειας του διαγωνισμού ΤΕΥΔ σε μορφή doc

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια γάλακτος 2020-21-22 προϋπολογισμού: 166.572,80€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 188.227,26€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). 304-2020 Διακηρυξη Ανοικτος Προμήθεια Γάλα 20 21 22 20PROC007622894 Περιλ Διακ Γαλα 2020 20PROC007622704

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια οδικού εξοπλισμού ασφάλειας προϋπολογισμού: 25.806,00€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 31.999,44€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). Διακηρυξη 302-2020 Συνοπτ Οδικος εξοπλ ασφαλ 2020 20PROC007623182  Περιληψη Διακυρηξης Οδικος εξοπλ ασφαλ 2020 20PROC007622982​

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2020 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Προκήρυξη  Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας λοιπών παροχών σε είδος ( είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων)   Ημ/νια διεξαγωγής του διαγωνισμού 12/11/2020 και ώρα 09.30  εώς 10,00 πμ  Διακήρυξη   303/2020 ΤΕΥΔ – Οικονομική προσφορά Πρακτικο απαντησης ερωτηματων ΜΑΠ 2020 Πρακτικο απαντησης ερωτηματων ΜΑΠ 2020_signed 2. Πρακτικο απαντησης ερωτηματων ΜΑΠ 2020 Πρακτικό απάντησης ερωτημάτων  ΜΑΠ 2020

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου “Διαμόρφωση κόμβου οδών Χρονοπούλου – Εθελοντών” Έγκριση όρων του διαγωνισμού ΤΕΥΔ doc Σχέδιο κόμβου

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2020 Έγκριση όρων διαγωνισμού ΤΕΥΔ doc

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ & ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Έγκριση όρων διαγωνισμού ΤΕΥΔ doc

1 2 3 17