1 2 3 4 5 18

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2020 1.ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ 2.ΤΕΥΔ doc 3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΤΕΥΔ doc ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  Προμήθεια λοιπού μηχ/κου εξοπλισμού και Προμήθεια μηχανημάτων έργου και λοιπού εξοπλισμού προϋπολογισμού: 115.967,74€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 143.800,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). 145-2020 διακηρυξη 20PROC007156530 Περίληψη Διακ  20PROC007147905

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για: «Κατασκευή βάσεων για την εγκατάσταση 4 προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας και του αντίστοιχου εξοπλισμού λειτουργίας τους στον αυλειο χώρο του 2ου – 7ου νηπιαγωγείου & του 6ου Νηπιαγωγείου π. Φαλήρου με Κ.Α.: 61-7331.006, αρ. μελέτης : 65/2020, προϋπολογισμού : 11.408,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), χρηματοδότηση : ΠΔΕ «Διαμόρφωση βάσεων για […]

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΥΟ (02) ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C.)» με Κ.Α.: 61-7331.004 , αρ. μελέτης : 63/2020, προϋπολογισμού : 76.130,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ), Χρηματοδότηση : ΠΔΕ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ» με Κ.Α.: 61-7331.003, αρ. μελέτης : 64/2020, προϋπολογισμού : 17.360,00€ (συμπ/νου […]

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την : Επέκταση– αναβάθμιση δομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (κωδ. ΟΠΣ 5035513 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020″  προϋπολογισμού: 80.637,26€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 99.990,20€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). 144 2020 PROC_signed

Προκήρυξη  Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας γάλακτος εργαζομένων 2020-2021 και Εργαζομένων Νομικού Προσώπου Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.                   Ημ/νια διεξαγωγής του διαγωνισμού 12/8/2020 και ώρα 12.30  εώς 13,00 μμ              Διακήρυξη   211/2020        

1 2 3 4 5 18