Κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ :
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 2018

 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 3. ΕΣΥ
 4. ΓΣΥ
 5. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 6. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ PDF
 7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 8. ΤΕΥΔ
 9. ΤΕΥΔ PDF
 10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 11. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ