Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού “Φύλαξη Πάρκου Φλοίσβου, Τροκαντερό και Αγίας Σκέπης”

Περίληψη Διακήρυξης & Όροι Διαγωνισμού 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Έντυπο ΤΕΥΔ