Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού «Φύλαξη Πάρκου Φλοίσβου, Τροκαντερό και Αγίας Σκέπης»

Περίληψη Διακήρυξης & Όροι Διαγωνισμού 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Έντυπο ΤΕΥΔ