Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού «Εργασία συντήρησης πρασίνου Δήμου 2019»

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

‘Οροι Διαγωνισμού 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

Έντυπο ΤΕΥΔ