Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού “Εργασία συντήρησης πρασίνου Δήμου 2019”

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

‘Οροι Διαγωνισμού 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

Έντυπο ΤΕΥΔ