Βεβαίωση Υψομέτρου

Για τη χορήγηση της συγκεκριμένης βεβαίωσης απαιτείται η κατάθεση του τοπογραφικού διαγράμματος της ιδιοκτησίας και σε περίπτωση που υπάρχει κτίσμα που θα κατεδαφιστεί προσκομίζεται και η σχετική άδεια κατεδάφισης.