Δήλωση Αφάνειας

Τη δήλωση κάνουν οι συγγενείς μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που η δικαστική απόφαση κατέστη αμετάκλητη, στο Ληξιαρχείο του τόπου γεννήσεως ή του τόπου κατοικίας του εξαφανισθέντος, έχοντας μαζί τους τη δικαστική απόφαση της αφάνειας καθώς και το πιστοποιητικό τελεσιδικίας.

Μετά την παρέλευση του μήνα θεωρείται εκπρόθεσμη και ισχύουν τα πρόστιμα (από την 31η ημέρα μέχρι την 120η – πρόστιμο 100€ και μετά την 121η ημέρα πρόστιμο 300€).