Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού: Προμήθεια αντ/κων για τη συντήρηση λοιπών οχημάτων 2017

,   ποσού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)