Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή εργασίας “Καθαρισμός παραλίας”

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή εργασίας “Καθαρισμός παραλίας”