Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία “Απεντόμωση-Μυοκτονια 2019”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 2019

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ για έγκριση μελέτης ΜΕ ΑΔΑ