Συνοπτικός διαγωνισμός για την συντήρηση Δημαρχείου & Πολιτιστικού Κέντρου

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 2017

1.Τεχνική Έκθεση

2. Προυπολογισμός

3.Τιμολόγιο

4.Περίληψη διακήρυξης

5.Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς